Algemene voorwaarden Factor Zon

Laatste update op 09-03-2023

Artikel 1. Definities

 • Bedenktijd: de termijn waarin de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Factor Zon.
 • Factor Zon: gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Product: alle werkzaamheden, diensten, resultaten daarvan en goederen, die voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, overeenkomst of andere handeling van of met Factor Zon.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Op alle overeenkomsten, artikelen, diensten en voorwaarden van Factor Zon is ten allen tijde het Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Factor Zon en de consument, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De bestelling of opdracht door middel van e-mail of elektronische formulieren van de consument aan Factor Zon geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van Factor Zon.
 4. Algemene voorwaarden van derden worden door Factor Zon niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. De overeenkomst tussen de consument en Factor Zon gaat in op het moment dat de consument via de website, per e-mail, of mondeling een bestelling aanlevert bij Factor Zon. Met het aanleveren van een bestelling accepteert de consument de algemene voorwaarden van Factor Zon.

 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan in schriftelijke vorm; hieronder valt ook het aanbod via elektronische middelen als e-mail en internet.

 3. Factor Zon is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Alle genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en altijd onder voorbehoud van typfouten.

 5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie. Deze kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. De aanbiedingen en prijzen kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Dit geldt niet voor bestellingen die gedaan zijn voor het moment van wijzigen, tenzij sprake is van overmacht.

 7. Als er onverhoopt producten of diensten uit de bestelling niet op voorraad of leverbaar zijn, dan laat Factor Zon dit per e-mail of mondeling aan de consument weten en wordt de bestelling na overleg tussen beide partijen aangepast.

 8. Indien de consument niet akkoord is met de door Factor Zon aangeleverde factuur dient hij of zij dit binnen veertien dagen aan te geven in een e-mail of ingevuld contactformulier aan Factor Zon.


Artikel 4. Betaling en leveringsvoorwaarden

 1. Betalingen aan Factor Zon verlopen via de website FactorZon.nl (betaalsysteem Mollie).
 2. De bestelling wordt verwerkt nadat de betaling van de factuur door Factor Zon is ontvangen.

 3. Als wordt overeengekomen de bestelling te verzenden, dan gebeurt dit met PostNL, via de dienst MyParcel. De gegevens die de consument heeft aangeleverd middels bestelling via de website, worden door MyParcel overgenomen voor de adressering.
 4. Uiteraard gaat Factor Zon zorgvuldig om met de aangeleverde gegevens. Raadpleeg hiervoor het privacy statement.

 5. Verzending vindt plaats op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).
 6. Wanneer een product op voorraad is en de betaling op een werkdag vóór 11.00 is ontvangen, wordt het product door Factor Zon op dezelfde dag naar een PostNL-punt gebracht, tenzij sprake is van overmacht. Bij het gewenste product (mits het niet uitverkocht is) kan de consument de actuele levertijd raadplegen.
 7. Indien producten niet op voorraad zijn kunnen consument en Factor Zon schriftelijk overeenkomen de producten zo spoedig mogelijk na te leveren, hiervoor geldt een termijn van maximaal drie maanden.
 8. Voor vertraging van levertijden door PostNL/MyParcel kan Factor Zon niet aansprakelijk worden gesteld.
 9. Factor Zon controleert vooraf de te leveren bestelling en garandeert dat deze in goede staat wordt verzonden. Factor Zon is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van de bestelling door fouten van PostNL (of een buitenlandse partner van PostNL), consument of anderen.

Artikel 5. Ruilen en retourneren

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De sluitzegel dient aanwezig en onbeschadigd te zijn.
 2. Indien de consument (een deel van) de bestelling wil annuleren, is dit binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling mogelijk. De consument dient hiervoor het formulier in te vullen op de pagina Annuleren & retourneren, onder vermelding van het factuur- of ordernummer en de volledige naam. Factor Zon maakt een retourlabel aan, waarmee het eenvoudig wordt om het pakket terug te sturen.
 3. In verband met de hygiëne kan de bestelling – of een deel daarvan – alleen geruild of geretourneerd worden als de producten in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat zijn. Ieder product is voorzien van een sluitzegel: deze mag niet beschadigd of verwijderd zijn.
 4. Factor Zon behoudt zich het recht voor om retourneringen of ruilproducten te weigeren indien het product bij terugkomst geopend of beschadigd blijkt te zijn of als de sluitzegel afwezig of verbroken is.
 5. Retour sturen gebeurt op kosten van de consument, tenzij een product wordt geretourneerd als gevolg van een fout door Factor Zon. Zie ook punt 8 hierover.
 6. Na ontvangst van de producten zal Factor Zon binnen veertien dagen overgaan tot terugbetalen van de betaalde kosten door de consument. Alleen de kosten voor de terugzending komen op rekening van de consument.
 7. Indien de hele bestelling wordt geretourneerd, wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort inclusief de oorspronkelijke verzendkosten van de bestelling. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen teruggestort; in deze situatie vindt geen restitutie van de oorspronkelijke verzendkosten plaats.

 8. Ruilen van een bestelling is kosteloos als dit gebeurt op grond van fouten aan de kant van Factor Zon, bijvoorbeeld door levering van een ander artikel dan wat er is besteld. De kosten voor terugzending komen dan op rekening van Factor Zon. Ook in dat geval dient het product in originele, ongeopende en onbeschadigde staat te zijn. De sluitzegel mag niet verbroken, beschadigd of afwezig zijn.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Factor Zon aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan personen als gevolg van onjuist gebruik van geleverde producten, of het onjuist opvolgen van de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen. De waarschuwingen en gebruiksaanwijzing worden door Factor Zon bij ieder product op de site vermeld.
 2. De producten op deze site zijn niet door Factor Zon ontwikkeld. Iedere huid kan anders reageren, waardoor een (allergische) reactie niet voor 100% uit te sluiten is. Voor allergieën en andere onwenselijke huidreacties kan Factor Zon niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Factor Zon kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Factor Zon. Deze aansprakelijkheid reikt nooit verder dan het bedrag van de order. De consument komt in dat geval in aanmerking voor vergoeding van zijn of haar gedane bestelling.

Artikel 7. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waardoor Factor Zon niet in staat is de verplichtingen naar de consument tijdig na te komen. Duurt deze situatie langer dan dertig dagen, dan kan de consument de bestelling kosteloos annuleren.

 2. Indien er sprake is van overmacht wordt de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

Groningen, 2 juli 2020

Datum laatste wijziging: 9 maart 2023

Factor Zon is een handelsnaam van Tekstvisie, KvK 69048827

Zoeken in de website

Gevonden: